Общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-42066/20.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, на заповед № РД09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика през учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 07.01.2022 г. (петък) от 14:00 ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Общинският кръг на олимпиадата по лингвистика се провежда в четири групи:V-VII, VIII-IX, X-XI и XII клас.

Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до директора на училището домакин до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика, подписана от родител/настойник. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всеки следващ кръг, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участие на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през учебната 2021/2022 година.

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава в училището, в което се обучава декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас), снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата. Директорът на училището, в което се обучава ученикът изпраща оригинала на декларацията на директора на Първа АЕГ.

Времето за работа е 4 часа.

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 04.01.2022 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 07.01.2022 г. с лична карта или ученическа книжка в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 13.45 часа.

За областния кръг на олимпиадата по лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане и комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика.

В срок до 18.01.2022 г. училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

Оригиналите на протоколите, писмените работи и декларациите за информираност и съгласие на учениците се съхраняват в Първа АЕГ до края на учебната година.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

Приложение: Регламент на олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД