Организация на дейностите и утвърдени образци на документи по приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием, в VIII и V клас по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година    

Изх. №РУО1-9773/30.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-9639/29.03.2021 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година и за утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. с приложения. (приложение 2, приложение 2_1-3)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО –                                                                          

СОФИЯ-ГРАД