Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Изх. № РУО1-10373/12.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД