Организация, провеждане и оценяване на НВО и ДЗИ в столичните училища

Изх. № РУО1-1640/21.01.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА НВО И ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпратени Ви заповеди на министъра на образованието и науката с правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в IVклас, в VII клас и X клас и ДЗИ, Ви уведомявам, че е необходимо своевременно да запознаете педагогическите специалисти и учениците с тях. Препоръчвам да се организират и родителски срещи за широка разяснителна кампания по отношение изискванията при организацията, провеждането и оценяването на НВО и ДЗИ.

При необходимост и отчитайки спецификата на Вашите училища следва да организирате и тренировъчни/ пробни сесии.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД