Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Изх. № РУО1-1697/22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 година.

Информирам Ви, че Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №4/ 20.04.2017 на министъра на образованието и науката за нормиране и заплащане на труда, ще бъде обнародвана в ДВ на 24.01.2020 г., което е предпоставка за своевременно увеличение на заплатите в училищата.

Приложение:

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД