Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Изх. № РУО1-32477/ 20.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365/ 21.12.2016 г., следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър – https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър – http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от същата Наредба, моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк:

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – София-град на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД