Подаване на информация за публикуваните от образователната институция утвърден бюджет, неговото изпълнение и за достигнатия процент на изплатено ДТВ за постигнати резултати

 

Изх. № РУО1-32449/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБЩИНСКИТЕ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД               

                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9107-203/18.11.2019 г. на министъра на образованието и науката, моля да предоставите необходимата информация чрез посочения линк в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) включително!

Моля, обявеният краен срок да се спазва!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД