Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

Изх. № РУО1-41742/16.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41612/16.12.2021 г. относно официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочват нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31.03.2022 г.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са следните:

БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 454

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица по подходящ за поверената Ви образователна институция начин, така че учениците, техните родители, педагогическите и непедагогически специалисти да могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД