Оценители на учебници

Изх. № РУО1-39659/08.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-323/06.12.2023 г., вх. №РУО1-39331/06.12.2023 г., относно актуализация на списъка с оценители на съдържанието на проекти на учебници и на учебни комплекти на МОН е необходимо да информирате учителите от Вашето училище за:

  1. Начален етап на образование
  2. Прогимназиален етап на образование (V-VII клас) по

– БЕЛ

– чужд език (английски, италиански, испански, немски, руски, френски)

– математика

– информационни технологии

– история и цивилизации

– география и икономика

– човекът и природата

– биология и здравно образование

– физика и астрономия

– химия и опазване на околната среда

– технологии и предприемачество

– музика

– изобразително изкуство

  1. Гимназиален етап на образование (VIII-XII клас)

Първи гимназиален етап (VIII-X клас) по

– БЕЛ

– чужд език (английски, италиански, испански, немски, руски, френски)

– математика

– информатика

– информационни технологии

– история и цивилизации

– география и икономика

– философия

– биология и здравно образование

– физика и астрономия

– химия и опазване на околната среда

– технологии и предприемачество

– музика

– изобразително изкуство

Втори гимназиален етап (XI-XII клас)

за общообразователните предмети

– БЕЛ

– математика

– гражданско образование

– чужд език

за профилираното обучение по

– БЕЛ

– чужд език

– математика

– информатика

– информационни технологии

– история и цивилизации

– география и икономика

– философия

– биология и здравно образование

– физика и астрономия

– химия и опазване на околната среда

– предприемачество

– физическо възпитание и спорт

Учителите, които желаят да бъдат включени в списъка и за които не са налични обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, следва да изготвят кратка професионална автобиография и да попълнят приложената регистрационна карта.

Автобиографията и регистрационната карта следва да бъдат заведени в деловодството на РУО – София-град в срок до 20.12.2023 г.

Приложение: регистрационна карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД