Оценяване за пригодност за прилагане на проекти на учебници

Рег. № РУО1-6834/16.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД         

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-303/13.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-6701/16.03.2020 г., Ви информирам, че Заповед № РД 09 – 613/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени списъците на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на:

– проектите на учебници XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;

– проектите на учебни комплекти за постигане на ниво B1.1 от Общата европейска езикова рамка по учебен предмет чужд език.

– проектите на учебни комплекти за постигане на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка по учебен предмет чужд език;

и списъците на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, както и кодовете на съответните проекти, са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

На официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“, подрубрика „Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ са публикувани и Графикът за дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година и заявките, с които се определя количеството на всяка доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване на децата и учениците.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД