Писмо на инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно предприемане на бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението

Изх. № РУО1- 6655/13.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам писмо на инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката с вх. № РУО1-6654//13.03.2020 г. за сведение и изпълнение.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в повереното Ви училище със съдържанието на писмото.

   Приложение: Съгласно текста.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД