Подаване на електронни заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване от децата и учениците

Изх. № РУО1-12009/24.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-11914/23.03.2022 г. и утвърденият със Заповед № РД09-2118/01.02.2022 г. на министъра на образованието и науката График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022 — 2023 година, напомням, че срокът за подаване на заявките от директорите на държавните, общинските и частните детски градини и училища до първостепенния разпоредител с бюджет и до съответното издателство е, както следва:

  • от 10.03.2022 г. до 25.03.2022 г. за държавните и общинските детски градини и училища;
  • от 10.03.2022 г. до 31.05.2022 г. за частните детски градини и училища.

Министерството на образованието и науката предоставя възможност заявките за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване на децата от II до IV възрастова група и на учениците от I до VII клас, да се подават от директорите на детските градини и училища до съответния първостепенен разпоредител с бюджет по електронен път.

Препоръчвам директорите на детските градини и училища, които към настоящия момент не са подали заявки на хартиен носител, да ги подадат по електронен път. Желателно е директорите, които вече са подали заявките на хартиен носител, да ги подадат и по електронен път с цел осигуряване на интеграция с електронните платформи за обучение.

Електронните заявки се подават до първостепенния разпоредител с бюджет чрез интернет адрес: schoolbooks.mon.bg. „Входът“ за директорите на детските градини и училища е с разширението @edu.mon.bg.

За Ваше улеснение прилагам Ръководство за подаване на електронни заявки.

За допълнителни въпроси експертите от дирекция „Учебници и училищна документация“ са на разположение на тел. 02 817 47 50 и тел. 02 817 47 52.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръководство за подаване на електронни заявки.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД