Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-5991/02.02.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), определен със заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката,  напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК на учениците от поверените Ви училища, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление се извършва в срок от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително.

Съгласно чл. 132 и чл. 134 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен зрелостен изпит по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втори гимназиален етап на средното образование. Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

Съгласно чл. 135 от ЗПУО – по свое желание – зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика, философия. В случай че избраният учебен предмет е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите учебни часове във втори гимназиален етап на средното образование. В случай че избраният учебен предмет не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование. Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература се полага само ако е изучаван като профилиращ.

  1. Лицата, които желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика, философия. В случай че избраният учебен предмет не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица, които са придобили средно образование или след успешно приключване на последния гимназиален клас.

Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, изтеглят формуляра от сайта на РУО – София-град, разпечатват заявлението, попълват необходимите данни, подписват го, сканират/снимат и изпращат на служебната електронна поща: [email protected].

Към писмото се прилагат сканирана диплома за средно образование или сканиран документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило успешно последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Служебните бележки за подадено заявление ще бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в 7. СУ „Свети Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, определено със заповед №РД01-85/02.02.2022 г. на началника на РУО – София-град.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД