Предучилищно образование

Изх. № РУО1-6017/02.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Наредба № 5/06.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование Ви обръщам внимание, че организацията на педагогическо взаимодействие в подготвителните групи в училищата следва да осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата съгласно определените разпоредби в наредбата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД