Покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-19666/15.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  МОН с вх. № РУO 1-19366/15.06.2021 г., Ви уведомявам, че всички училища, осъществяващи професионална подготовка, с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) имат възможност да се включат в изпълнението на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

В рамките на проекта са определени като допустими следните целеви групи:

 • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
 • учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • наставници от организациите работодатели;
 • представители на бизнеса и науката.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяко училище, осъществяващо професионална подготовка, в срок до 23.06.2021 г., включително да попълни:

 • заявление за участие под формата на гугъл формуляр: https://forms.gle/owzmXz46GKkn3VVe7
 • декларация за липса на двойно финансиране (съгласно приложения образец)

Училищата, които първоначално са подали заявление (google формуляр) за участие в проекта и са одобрени, се счита, че са заявили желание да участват в дейностите по проекта до неговото приключване, освен ако вече не отговарят на критериите за допустимост или ако изрично, в писмена форма, са заявили желание за прекратяване на участието си.

За допълнителна информация, контакти:

 • Мирослав Петков – директор на Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 421 , имейл: [email protected];
 • Магдалена Станулова – началник на отдел ”Координация и методическо осигуряване” тел.: 02/9217 785, имейл: [email protected];
 • Нели Митева- главен експерт в Дирекция „Управление и изпълнение на проекти”, тел.: 02/4241 141, имейл: [email protected].

Приложения:

 1. Декларация за липса на двойно финансиране.
 2. Оценъчна карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД