Покана за включване в проект BG05SFPR001-3.0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование“ 2021- 2027

Изх. № РУО1-11728/10.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,

СПОРТНИ УЧИЛИЩА И УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВА

КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-188/05.04.2024 г., вх. №РУО 1-11170/05.04.2024 г., с покана за включване в проект BG05SFPR001-3.0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование“ 2021- 2027.

 

Приложения:

  1. Писмо на МОН с № 9105-188/05.04.2023 г.
  2. Декларация за минимални и държавни помощи BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.
  3. Карта за оценка на училищата, заявили интерес за включване в проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, изпълняван по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Програма „Образование“ 2021-2027 г.
  4. Поименен състав на териториалните екипи за организация и управление на проект № BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД