ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Изх. № РУО1 – 2558/23.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Мултидисциплинарна академия за деца и тинейджъри в РУО – София – град, с вх. № РУО1 – 24704/16.09.2020 г., приложено Ви изпращам покана за предоставяне на стипендии на ученици от основно училище /надарени ученици или ученици от социално слаби семейства/.

Приложение: Покана за предоставяне на стипендии на ученици от основно училище

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 2-2121/17.09. 2020 г. на началника на РУО – София-град/