Покана за участие в годишните награди Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и „Посланик на доброто“ за 2021 г.

Изх. № РУО1-30212/20.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ с вх. № РУО1-29606/ 15.09.2021 г. Ви уведомявам, че ДАЗД организира две инициативи: отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и наградата „Посланик на доброто“.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство, чрез който ДАЗД изразява признателност към труда на професионалистите от общините, детски градини, училища, юридическите лица, неправителствените организации, доставчиците на социални услуги за деца и читалища. Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:

  1. Устойчиво развитие.
  2. Успешна промяна.
  3. Значима иновация.
  4. Значимо партньорство.

Основният критерий, по който се присъждат отличителните знаци е приносът в грижата за децата и за социални, образователни, здравни и културни дейности и инициативи, допринасящи за създаване на условия за тяхното пълноценно развитие.

Наградите целят да стимулират осигуряването на високо качество на живот на децата: повишаване на удовлетвореността на потребителите, осъществяване на качествени дейности в съответствие с установените стандарти, правила и процедури и да се насърчи важния принос на професионалистите и организациите, работещи за гарантиране правата на децата.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и др. Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

Участието в конкурса става чрез попълването на формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg. Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията.

Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на https://sacp.government.bg до 26 октомври 2021 г.

Наградата Посланик на доброто“ се връчва на  личности, включително и деца, граждански организации, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение.

И тази година Държавната агенция за закрила на детето търси истории за сторено добро от цялата страна, най-вълнуващите от които ще бъдат заснети и популяризирани от Агенцията.

По този повод ДАЗД Ви кани да споделите и представите истории за „Посланик на доброто“, като изпратите:

  • истории за сторено добро с обем до една стандартна страница за всяка история – A4, 2500 знака;
  • краен срок за изпращане 26 октомври 2021 г.;
  • посочите лице за контакт за връзка при необходимост.

Координатите за връзка със служители на ДАЗД  от Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ са:

  1. За отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“Илияна Каньова, старши експерт, телефон: 02/933 90 31, [email protected].
  2. За наградата „Посланик на доброто“ Ваня Кирилова, държавен експерт в Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, телефон: 02/933 90 58, [email protected]

Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на https://sacp.government.bg до 26 октомври 2021 г.

Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти, общественици, представители на медиите и др.

 

Приложение:

1.Регламент на конкурса за отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

2.Формуляр за кандидатстване за отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

3.Формуляр за номиниране за отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД