Покана за участие в ежегодната награда „Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

Изх. № РУО1-31629/25.08.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо  на ДАЗД, с вх. № РУО1-31575/24.08.2022 г., приложено Ви изпращам покана за участие в ежегодната награда „Посланик на доброто“  на  Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

Приложение:

  1. Покана за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-775/19.08.2022 г. на министъра  на

образованието и науката/