Покана за участие в международна конференция на ОПТИМА

Изх. № РУО1-6967/15.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-6685/13.03.2023 г. с приложена покана от председателя на Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима“, Ви уведомявам, че в срок до 24.03.2023 г. желаещите да участват в Международната конференция на асоциацията за учители следва да се регистрират чрез приложения линк в поканата. Събитието ще бъде предшествано от международно състезание по четене за ученици, информация за което се съдържа в приложената покана.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите по английски език в повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Покана за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД