Получаване на изпитни комплекти и материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-26727/19.08.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 20.08.2021 г. (петък) в заседателната зала на РУО – София-град, 5. етаж, ще получите изпитните комплекти и материали за провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

При невъзможност за получаване на изпитните комплекти и материалите от директора на училището, моля същите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

 

Приложение: 1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/