Предстояща ПКС сесия 2024 г.

Изх. № РУО1-13587/26.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13440/25.04.2024 г. от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет Ви уведомявам, че предстои прием на документи за кандидатстване и придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС) в периода от 1 юни 2024 г. до 31 юли 2024 г.

ДИПКУ – гр. Стара Загора предлага също и подготвителни курсове за:

  • V ПКСдискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.
  • IV ПКСобсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част на въпросите.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно в реално време на 09-16.06.2024 г. или 10-17.07.2024 г.

Допълнителна информация на сайта на ДИПКУ – https://www.dipku-sz.net/A/g/Podgotvitelni-kursove-za-PKS/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД