Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – сесия май-юни

Изх. № РУО1-13590/26.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед №РД09-1037/26.04.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – сесия май-юни на учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД