Провеждане на Конкурс за Ученически съвети „Инициатива с висока обществена значимост“

 

Изх. № РУО1-29132/13.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА21-ВК66-8263-{2}/10.09.2021 г., вх. № РУО1-28879/10.09.2021 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на конкурс за Ученически съвети на Столична община „Инициатива с висока обществена значимост “.

Право да участват имат Ученически съвети на общински, държавни и частни училища, гимназии и колежи на територията на град София.

Крайният срок  за подаване на формуляр за представяне на инициативата е 26 ноември 2021 г., в деловодството на Столична община, ул. „Московска“, № 33.

Конкурсът предвижда финансова награда за първо, второ и трето място.

На електронния портал на Столична община www.sofia.bg е публикувана обява за кандидатстване.

 Приложения:

  1. Обява.
  2. Формуляр.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД