Провеждане на Национална конференция на младите учители „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“

Изх. № РУО1 – 25172/18.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25046/18.09.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на  тематично направление 4. „Образователни изследвания и форуми“, Мярка II „Подкрепа на млади учители“ по Национална програма „Квалификация“ 2020, Регионално управление на образованието – Велико Търново със съдействието на СБУ и  „Сдружение за образователни инициативи 19“ – Велико Търново ще организира Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“.

Форумът ще се проведе в периода 16 – 18 октомври 2020 г. в гр. Хисар. Предвидено е да се включат 60 млади креативни педагогически специалисти до 35-годишна възраст от всички териториални области в страната, които имат подчертан интерес към иновативните практики и новите технологии в образователната сфера.

Участието в конференцията ще даде възможност на младите учители да развият компетентности  в три направления:

  • възможност за споделяне на добри практики за работа в дигитална среда (електронни платформи);
  • участие в обучение за придобиване на 2 квалификационни кредити на тема „Дигитализацията на образованието – новите ИКТ в училище“ с обучителна организация ПАНИО към Сдружение „Синдикат на българските учители“;
  • представяне на научни разработки от млади учители, които ще бъдат включени в сборник с научни публикации от форума.

Съгласно принципите за финансиране на националната програма средствата за квалификационни дейности, нощувките и храната са осигурени от бенефициента на програмата, а разходите за транспорт се поемат от изпращащата институция.

С цел своевременно организиране на дейностите, свързани с Националната конференция на младите учители, моля до 28.09.2020 г. да информирате писмено РУО – София-град с предложение за участник от повереното Ви училище, който да вземе участие в конференцията с  научна публикация/доклад, изготвен съгласно изискванията за оформянето им, приложени към настоящето писмо. След разглеждане на докладите от рецензентите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ научната им стойност ще бъде потвърдена.

РУО – София- град ще извърши подбор на представените от Вас млади учители за участие в конференцията, за което ще бъдат уведомени одобрените за участие училища.

Приложения:

Приложение № 1 – Изисквания за оформяне на научните публикации/доклади

Приложение № 2 – Програма на националната конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД