Провеждане на онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“.

Изх. № РУО1 – 491/05.01.2021г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с изх. № 02-3/04.01.2021г., вх. № РУО 1-237/04.01.2021 г. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към заинтересованите страни за участие на 20.01.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. чрез платформата ZOOM в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“.

Желаещите да участват е необходимо да се регистрират до 18.01.2021 г. на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Указания за участие и провеждане на онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения

BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“.

  1. Програма на информационния ден.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД