Реализиране на дейностите  по прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-760/06.01.20г.

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите  по прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. Ви уведомявам, че и тази година информацията за държавния план-прием ще се подава през електронна платформа  на електронен адрес https://admin.planpriem.mon.bg .

Сертификатът за достъп до сайта и инструкцията за неговата инсталация са същите като миналата година. Миналогодишните потребители от училищата са изтрити, съответно трябва да се регистрират отново. Училищата са въведени с електронния адрес, подаден в НЕИСПУО.  Запазени са паралелките от миналата година. Вие следва да ги проверите и при необходимост да ги коригирате, след което да ги потвърдите.

Моля да попълните коректно цялата изисквана информация, тъй като комуникацията, свързана с реализиране на дейностите, ще се извършва чрез електронната платформа.

В изпълнение на чл. 52, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, следва да внесете в РУО – София-град мотивирано предложение  за броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение в  срок до 15.01.2021 г.

В същия срок (15.01.2021 г., включително) трябва да въведете своите предложения за държавния план-прием (ДПП) в електронната платформа.

Пожелавам успешна кампания!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД