Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

Рег. № РУО1-10737/01.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-10418/28.03.2024 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на процедура за избор на Съвет на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на Организация на обединените нации (ООН) за правата на детето и Закона за закрила на детето. Мнението на членовете на Съвета на децата се взема при разработване и реализиране на политики и програми за закрила и развитие на децата, обсъждане на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата, популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси от интерес за децата.

В Съвета на децата участват по двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в Република България.

За членовете на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три взаимосвързани нива – общинско, регионално и национално, като по този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво.

Кандидатурите е необходимо да бъдат изпращани в срок до 24.05.2024 г. на e-mail: [email protected].

Моля да сведете информацията до знанието на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Формуляр за кандидатстване.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД