ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УНИЦЕФ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СИГУРНА И БЕЗОПАСНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

Изх. № РУО1-28367.03.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-340/02.10.2019 г., постъпило с вх. № РУО1-28243/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че имате възможност да участвате в програма за партньорство 2018-2022 г.  между УНИЦЕФ и правителството на Република България. Проектът е свързан с разработване на цялостна училищна програма за  сигурна и безопасна училищна среда и за превенция на тормоза и насилието в училище и цели:

•          подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост;

•           насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на училищната общност;

•           прилагане на цялостен училищен подход, като се подкрепят дейностите на всяко ниво в рамките на училището.

Програмата предвижда работа по следните ключови направления:

1.         Повишаване на осведомеността, чувствителността и готовността на училищната общност за работа по проблемите на насилието и тормоза.

2.         Развитие на управленския капацитет на училищните ръководства и на координационните съвети с цел прилагане на цялостен училищен подход.

3.         Подкрепа на педагогическите специалисти за справяне с ролята и функциите им, свързани с превенцията на насилието и тормоза.

4.         Работа с учениците относно превенцията на насилието и тормоза.

5.         Подкрепа за участието на родителите в изграждането на сигурна и безопасна училищна среда с цел превенция на насилието и тормоза.

6.         Развитие и ангажиране на училищна общност с цел създаване на сигурна и безопасна среда.

7.         Взаимодействие с местната общност.

Програмата ще се апробира в 5 училища с различен профил (населено място, големина) за период от 3 години (1 подготвителна и 2 пълни учебни години) на два етапа.  В първия етап училищата заявяват желание за участие като попълват приложения въпросник за самооценка. Попълненият въпросник следва да подадете до 31.10. 2019 г. на адрес: [email protected][email protected]

Във втория етап ще бъдат проведени срещи между предварително подбрани училища с представители на МОН и УНИЦЕФ за обсъждане на конкретното съдържание и приложение на програмата. Крайното решение за включването си в програмата училищата ще вземат на Педагогически съвет. Критериите за подбор включват:

•           училища от цялата страна, приоритетно средни училища;

•           училища с висока мотивация за работа по развиване на училищната общност и създаване на сигурна и безопасна училищна среда;

•           училища, идентифицирали ясни потребности от подкрепа за справяне с тормоза и насилието;

•           училища с взето решение на педагогически съвет за включване в програмата.

Лица за контакти по инициативата са:  г-жа Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел: 02 9217 441 и г-жа Мария Янкова, УНИЦЕФ – България, тел: 02 492 8235, 0888 771 561.

Приложение: Въпросник за самооценка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 02- 2183/30.09. 2019 г. на началника на РУО – София-град/