Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-22664/07.07.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г., с вх. № РУО-22202/02.07.2021 г. относно отчитане на разходите за закупено оборудване за специализирани кабинети по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Приложение:

1.Писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г. (Приложения 1, 2, 3).

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД