Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-15072/14.05.2021 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо  на МОН с № 9105-149/11.05.2021 г., вх. № РУО 1-14582/11.05.2021 г. относно назначаването на заявените от Вас специалисти – логопеди и психолози и изпълнението на поддейност 5.4. „Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и други специалисти в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици „

 

 Приложение: Писмо с приложения.

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

   НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД