Пролетни математически състезания за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 5669/ 02.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че на 28.03.2020 г. ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от IV клас.

За участието си в Пролетните математически състезания за ученици от IV клас родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Училище координатор на Пролетните математически състезания за ученици от IV клас е 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

За участие в Пролетните математически състезания за ученици от IV клас е необходимо в срок до 17.03.2020 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

1) Файл на Excel с попълнените таблици с имената на учениците от повереното Ви училище, които желаят да участват в състезанието (по приложения образец). Само този файл се изпраща и на e-mail: [email protected]  .

2) Сканиран списък на учениците (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора), подали декларация за информираност и съгласие за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

3) Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

След 17.03.2020 г. заявки няма да се приемат.

След обработване на заявките за участие ще бъдете информирани на сайта на РУО – София-град в секция „Олимпиади и състезания“ в кое училище домакин следва да се явят желаещите да участват в състезанието ученици от повереното Ви училище.

Моля да информирате учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

Приложения:

  1. Заявка от директора за участие в състезанието на учениците от съответното училище.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД