Пролетни математически състезания за ученици от IV клас

Изх. № РУО 1-12481/20.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. , изменена със изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г., изменена със заповед №РД 09-905/14.04.2021 г.,  на министъра на образованието и науката, на т. 84 от Глава втора „Национални състезания“, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (Приложение 1), заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-82/09.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-181/09.04.2021 г.,допълнена със заповед № РД 01-188/13.04.2021 г.  на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че Пролетните математически състезания за ученици от IV клас ще се проведат на 08.05.2021 г. (събота) от 09.00 ч.

Учениците и квесторите от област София-град са разпределени в училищата-домакини, както следва

125. СУ „Боян Пенев“, район „Младост“, ул. „Никола Генадиев“ № 1 – за учениците и квесторите от училищата в районите Младост, Слатина, Панчерево, Кремиковци;

56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 за учениците и квесторите от училищата в районите Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Овча купел, Сердика, Средец;

107. ОУ „Хан Крум“, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 13 за учениците и квесторите от училищата в районите Лозенец, Оборище, Искър;

НПМГ, район „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 52 – за учениците и квесторите от училищата в районите Изгрев, Красно село, Подуяне, Студентски, Триадица.

Състезанието е анонимно. Времетраене на състезанието – 4 часа и 30 минути.

Квесторите, определени от повереното Ви училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 08.00 ч. на 08.05.2021 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Пролетните математически състезания следва да се явят в определеното за тях училище-домакин на 08.05.2021 г.(събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – ученическа лична карта.

Напомням за спазване на определените противоепидемични мерки.

 

Приложение: Регламент на Пролетните математически състезания за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД