Пролетно математическо състезание за ученици от V-VII клас и за ученици от VIII-XII клас

Изх. № РУО1-10352/10.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-42/24.01.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини за провеждане на националните състезания през учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за учениците от V-VII  клас и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от VIII-XII клас през учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че Пролетните математически състезания за ученици от V-VII клас и за учениците от VIII-XII клас ще се проведат на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. Училища-домакини са:

107. ОУ „Хан Крум“, ул. „Димитър Димов“ № 13 – за учениците от V-VII клас;

СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61  – за учениците от VIII-XII клас.

В срок до 16.03.2022 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 17.03.2022 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието, списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите, списък на желаещите да участват в състезанието ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на желаещите да участват в състезанието ученици, които имат „зелен сертификат“ (по приложения образец) на email:

[email protected] – за учениците от V-VII клас;

[email protected] – за учениците от VIII-XII клас.

В същия срок следва да изпратите на имейл: [email protected] имената и учебен предмет, по който преподават определените квестори от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици – един квестор) .

Квесторите за V-VII клас следва да се явят в 107. ОУ на 26.03.2022 г. в 07.45 ч. за инструктаж.

Квесторите за VIII-XII клас следва да се явят в СМГ на 26.03.2022 г. в 07.45 ч. за инструктаж.

Учениците, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч. в съответното училище домакин.

Учениците, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч. в съответното училище домакин.

Състезанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

На сайта на съответното училище домакин ще бъде публикувано разпределението на учениците по зали.

 

Приложения:

  1. Заявление за участие в Пролетните математически състезания.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Списък на желаещите ученици.
  4. Регламенти на състезанието (5-7 клас, актуализиран 5-7 клас, 8-12 клас, актуализиран 8-12 клас).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД