Промяна в инструктаж за четене на диктовката на НВО в IV клас

Изх. РУО1-12322/19.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-132/16.04.2021 г., вх. № РУО 1-12036/16.04.2021 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-908/14.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на инструктажа за НВО за четене на диктовката от теста по български език и литература за IV клас, утвърден със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката като образец на документ към Правилата за  информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 г.

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-908/14.04.2021 г.
  2. Инструктаж за четене на диктовката от теста по български език и литература за НВО за IV клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД