Промяна на сроковете за подаване на справката за учениците и учителите, които не могат да преподават и да учат от разстояние

Изх. № РУО1-6865/17.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с указания на министъра на образованието и науката, за облекчаване работата на всички институции в системата на училищното образование, Ви уведомявам, че  няма да се събира ежедневно справка за учениците и учителите, които не могат да преподават и да учат от разстояние. Такава информация следва да подадете до 16,00 ч. на 18 и на 23 март 2020 г. като стриктно спазвате упоменатите срокове.

Благодаря за екипната работа!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД