Публикуване на тримесечни отчети за изпълнение на училищен бюджет

Изх. № РУО1-7147/23.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И

ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             Приложено Ви изпращам писмо № 9107-29/16.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-6849/17.03.2020 г., за сведение и изпълнение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД