Работни срещи за обсъждане на заявките за държавен план-прием

Изх. № РУО1-766/11.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавен и допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че организираните от РУО – София-град работни срещи ще се проведат онлайн по график.

В срещите следва да вземат участие всички училища от съответния район, включително и професионалните гимназии.

Покана с линк за срещите ще бъде изпратена автоматично от виртуалната система за дистанционни срещи и работни процеси на РУО – София-град Edu-box на официалните електронни пощи на поверените Ви училища.

Присъствието на директорите на училищата е задължително!

 

Приложение:

  1. График.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД