Раздаване на изпитни комплекти за НВО в X клас

Изх. № РУО1-21021/06.06.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В X  КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 08.06.2022 г. (сряда), в сградата на  30 СУ „Братя Миладинови“ – район „Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 125-А, с вход през двора от ул. „Брегалница“,  ще получите изпитните комплекти за НВО в X клас съгласно  приложения график.

При невъзможност за получаване на изпитните комплекти от директора на училището, те следва да бъдат получени от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО /УКОПНВО/ в  X клас.

Моля за точно спазване на графика.

С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните.

Приложение: График.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД