Рейтингова система на висшите училища в Република България

Изх. № РУО1-39466/07.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-320/05.12.2023 г., с вх. №РУО1-39106/05.12.2023 г. относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както и за възможностите, които тя предоставя на завършващите през 2024 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище Ви уведомявам, че следва да предприемете следните действия:

  1. Да разпространите сред завършващите специализираното печатно издание с годишните класации на висшите училища (Рейтинг на висшите училища 2023 г.).
  2. Да поставите на уеб-страницата на поверената Ви образователна институция линк с препратка, която води към РСВУ (rsvu.mon.bg).

Моля да създадете необходимата организация печатните издания да бъдат получени от длъжностно лице от повереното Ви училище в Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Стара планина“ № 13, съгласно приложения график.

 

Приложение:

  1. График за получаване на специализирано печатно издание Рейтинг на висшите училища 2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД