Семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на тема: „„Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“ 27-29 ноември 2019 г.

Изх. № РУО1- 32250/18.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че в периода от 27.11.2019 г. до 29.11.2019 г. ще се проведе семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“.

Обучителната програма разглежда взаимодействието между училището, родителите и институциите и има за цел формиране на умения за ефективно взаимодействие и работа с родителите. Разглеждат се начини за комуникация между учители – родители – ученици с цел по-добро разбиране на другите и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Семинарът ще се проведе в гр.Велинград, хотел „Свети Спас“ 5* с обучители от РААБЕ България ЕООД, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителността на обучението е 16 академични часа присъствено обучение, за което се присъжда 1 квалификационен кредит.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • комплект обучителни и работни материали;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. на МОН.

ДОПЪЛНИТЕЛНО: Всеки участник ще получи екземпляр от най-новото издание на РААБЕ България: „Ефективна комуникация и работа с родители“:

За участие в семинара следва да попълните заявка до 22.11.2019 г. на следния линк:

https://forms.gle/88kLzfVn8CLWX2aq9

 

Приложение:  Предложение за организиране и провеждане на семинар за директори и заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема: „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“,

27-29 ноември 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2546/15.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град/