Социална кампания за превенция на тютюнопушенето под надслов „МОЖЕЩИТЕ“

Изх. № РУО1-20075/18.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-19030/11.06.2021 г. от Сдружение „Асоциация Родители“, в партньорство с Астра Зенека – България и Фондация „Заедно в час“, приложено Ви изпращам материали относно провеждане на социална кампания под надслов „Можещите“, насочена към превенция на тютюнопушенето  сред младите хора на възраст 12-16 години. Целта на кампанията е да се повиши информираността им за вредите от тютюнопушенето и да се мотивират младите хора да спортуват и да водят здравословен начина на живот.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени с чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”

Приложение:

  1. Материали за кампанията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД