Стартиране и изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1-7136/02.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,. приложено Ви изпращам писмо на МОН  с № 9105-72/02.03.2021 г., вх. № РУО 1-6994/02.03.2021 г.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с № 9105-72/02.03.2021 г.
  2. Анкета за определяне нивото на уменията на образователните медиатори и на родителите за работа в електронна среда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД