Създаване на дигитално образователно съдържание от учители по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-10275/10.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9849/06.04.2023 г. от Стела Колева, ръководител на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Ви информирам за следното: в рамките на проекта № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е въведена в експлоатация единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“, достъпна на адрес https://edu.mon.bg чрез edu.mon.bg акаунта на ученика и учителя.

ЕЕПОУС „Дигитална раница“ включва в себе си специализиран модул mozaBook за създаване и споделяне на интерактивно дигитално учебно съдържание. Лицензите за mozaBook са осигурени от МОН и са на разположение на учителите и учениците за безплатно ползване на различни електронни устройства – интерактивни дъски и дисплеи, мобилни/настолни компютри и таблети.

Ползите за учителите са, че ще могат лесно да използват наличните електронни обекти (2D и 3D анимации, фотографии, илюстрации, аудио и видео записи, текстови описания) за атрактивно онагледяване на учебния материал – от една страна, по-успешно ще ангажират вниманието на учениците, а от друга – ще постигнат трайно придобиване на ключови знания и компетенции от обучаемите.

В тази връзка в процес на изпълнение е дейност 4 от проекта – „Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики“, която предоставя възможност на учители да предложат авторско интерактивно образователно съдържание по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка, включително за ученици със специални образователни потребности (СОП) за национално ползване, след оценка по утвърдена от МОН методика.

Инструкциите за създаване на дигитално съдържание, процесът на оценка и заплащането на одобреното съдържание са разписани в приложение 1.

При възникнали въпроси авторите на дигитално съдържание могат да се обърнат към Националния мониторинг център и HelpDesk на имейл [email protected].

Приложение:

  1. Указания за създаване на дигитално образователно съдържание

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД