Състезание по четене с разбиране

Изх. № РУО1-6872/15.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ И ОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-6683/13.03.2023 г. електронната платформа „Книговище.бг“ обявява поредното национално Априлско състезание по четене с разбиране.

Моля да запознаете учителите и учениците от поверената Ви образователна институция с условията за участие.

 

Приложение:

  1. Условия за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД