Състезания {Програмиране[] на C#} – 2022 година

Изх. № РУО1 – 12259/25.03.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11161/16.03.2022 г. Ви уведомявам, че СУ „Христо Г. Данов“ – град Пловдив съвместно с ФМИ към ПУ „Паисий Хилендарски“ организира състезание {Програмиране[] на C#} – 2022 година.

Цялата информация за състезанието може да намерите на следния линк: http://soudanov.org/?page_id=1158

Регламент на състезанието: https://drive.google.com/file/d/1rUwyi0WdSQfPfLxq-nS6LuhBJUdqTjva/view

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД