Сътрудничество и екипна работа при изпълнението на проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-26988/23.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, РЦППО, ЦСОП, ЦПЛР, ДЛЦ И НДД,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-266/17.08.2021 г., вх. № РУО 1-26645/18.08.2021 г. относно сътрудничество и екипна работа при изпълнението на проект BG05M2ОP00l-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г.

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН с вх. № РУО 1-26645/ 18.08.2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД