Указания за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 1889/ 23.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, в периода от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г. в град София ще се проведе Пролетно национално състезание по физика.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и 145 ОУ „Симеон Радев“, град София, ж.к. Младост 1А, ул. Ресен“ № 1.

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в VІІ-ХІІ клас в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. Участниците са разпределени в шест състезателни групи.

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на съответни материали, директорът на училището уведомява съответния експерт в МОН до 5 работни дни преди националния кръг на състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер, се генерира от училището, в което се обучава. Моля фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • Всеки фиктивен номер започва с буквите ПНСФ – (Пролетно национално състезание по физика);
 • Двуцифрен код на състезателната група: за първа състезателна група – 01; за втора състезателна група – 02, за трета състезателна група – 03, за четвърта състезателна група 04, за пета състезателна група – 05 и за шеста състезателна група – 06;
 • Седемцифрен код на училището;
 • Трицифрен код на ученика – последователни номера генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.

Например: ПНСФ 01 2213145 001; ПНСФ – пролетно национално състезание по физика; 01 – първа възрастова група; 2213145 – код на 145 ОУ „Симеон Радев; 001 код на ученика генериран от училището;

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците които не желаят да бъдат снимани.

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика през учебната 2019-2020 година, ръководители на отборите на състезаващите се ученици са 2-ма или 3-ма – учители по физика и астрономия, други учители или експерти от РУО, като поне един от учителите по физика и астрономия участва в проверката на писмените работи на учениците. Имената на проверителя на писмени работи на учениците, както и предпочитаните класове за проверяване (по възможност да не преподава в тях) се вписват в заявката за участие.

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

1. Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 13 март 2020 г. от 15.30 – 17.30 часа в 145 ОУ „Симеон Радев“. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.

3. Официалното откриване на състезанието ще е на 13 март 2019 г. от 18.00 часа в залата на 145 ОУ „Симеон Радев“.

4. Настаняването  на участниците по работните им места в залите на 145 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ е от 7.30 до 7.45 часа на 14.03.2020 г.. Състезателната част е от 8.00 до 12.00/13.00 часа.

5. Закриването на състезанието ще се състои на 15 март 2020 г. от 9,30 часа в залата на 145 ОУ “Симеон Радев“.

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на 145 ОУ „Симеон Радев“, град София.
 2. В случай, че има участници от повереното Ви училище, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите).
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

4. По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Командировъчните разходи  (пътни, дневни, квартирни) на учениците и ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

Моля, в срок до 17,30 часа на 28.02.2020 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на два електронни адреса: [email protected]  и [email protected], която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът – заявка да е наименуван: РNSF_YYY_.xls (YYY е името на областта). Например: ENSF_SOFIA_145OU.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-град, телефони: 029356075 и , e-mail: [email protected]

Приложения:

 1. Програма на състезанието (Programa)
 2. Образец на заявка за състезанието (Zaiavka_YYY_NSF_2020)
 3. Образец на декларации за съгласие (dekl_saglasie)
 4. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултати и снимане (pnsfXXXXprotSpPubl)
 5. Адрес и контакти на 145 ОУ „Симеон Радев“ (Адрес и контакти на училището домакин-2)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

/Съгл. Заповед № РД 02-81 /20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град/