Указания за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“

Изх. РУО1 – 1887/ 23.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, изменена със заповед № РД 09-67/16.01.2020 г на министъра на образованието и науката в периода от 07.02.2020 г. до 09.02.2020 г. в град Кюстендил ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици”.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кюстендил и ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“ (втори кръг), както и 12-те задачи, на английски език и на български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката (www.mon.bg/bg/80) и на интернет страницата на Националното състезание (www.iypt-bg.org). Състезанието се провежда на български език за селективните физични битки и на английски – за финалните физични битки.

Право на участие в състезанието имат ученици от всички български общински, държавни и частни училища, какго и от училищата на територията на Р България към чуждестранните посолства във възрастова група от VIII до XII клас от дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Очаква се всички участници да пристигнат и да се настанят най-късно до 17.00 часа на 07 февруари 2020 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на Националното състезание „Турнир на младите физици”.

 1. I. Основни акценти във връзка с организацията на Турнира:
 2. Регистрация и настаняване на участниците (ученици, ръководители, придружители) в интервала от 12.30 до 17.00 часа.
Хотел Вид услуга Единична цена, лв.
Хотел „Рамира“, ул. Хан Крум

12, център Кюстендил

Тройна стая /студио/ (нощувка със закуска) 28,00 лв.
Хотел „Лазур“, бул. „България“

41, център Кюстендил

Единична стая (нощувка със закуска)

Двойна стая, студио – тройно настаняване или апартамент – четворно настаняване (нощувка със закуска)

45,00 лв.

30,00 лв.

Хотел „Велбъжд“, бул. „България“ Единична стая (нощувка със закуска) 40,00 лв.
46, център Кюстендил Двойна стая (нощувка със закуска) 35,00 лв.

 

 • Настаняването на участниците ще се извършва от организаторите на състезанието по реда на получаване на заявката за участие до изчерпване на свободните места в посочените хотели. Ръководителите на отборите ще бъдат уведомени своевременно за хотела, в който групата е настанена.
 • Заявката за участие и настаняване в хотела (файл във формат Excel) се подават на електронен адрес: [email protected] и на адрес: it [email protected].
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • При настаняването в хотела, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, дата на раждане, данни по лична карта (за ученици над 16 години), данни за издаването на фактура.
 1. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се извърши във фоайето на Читалище „Братство 1869“, ул. „Патриарх Евтимий“ 3, център Кюстендил от 17.00 ч. до 18.00 ч.
 2. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училището, общината, съответното РУО, спонсори или др.
 3. Основните акценти във връзка с провеждането на Турнира:
 4. Откриването на състезанието ще се осъществи в залата на Читалище „Братство 1869“, ул. „Патриарх Евтимий“ 3, център Кюстендил.

По време на откриването на състезанието е предвидено всеки отбор да се представи по атрактивен начин в рамките на три минути. При подаването на заявките за участие е необходимо да се опише накратко как ще се представи отбора (мултимедийна презентация, филм, скеч, демонстрация и т.н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.

 1. Състезателната част ще се проведе в зали на ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ул. „19-ти февруари“ 28.
 2. В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля да се посочат точно какви са необходимостите при подаването на заявките.
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

Моля за Вашето съдействие, заявките за участие в състезанието (по образец) да бъдат изпратени най-късно до 29 януари 2020 г.

на електронни адреси: [email protected] и it [email protected] .

 • в несканиран вид (формат Excel);
 • с попълнени всички клетки от таблиците;
 • файлът – заявка да е наименован: xlsx (YYYY е името на населеното място);
  За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици” се обръщайте към Мая Стойчева-Николова – началник на РУО – Кюстендил на телефон: 0879992902.

Приложения:

 1. Заявка за участие (образец във формат Excel) (ЗАЯВКА-ТМФ-Кюстендил-2020)
 2. Програма за провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици” (Програма-Турнир-2020-Кюстендил)
 3. Декларация за информираност и съгласие (образец) (Декларация за информирано съгласие)
 4. Списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите (Spisak_uchastnici_opovestqvane_rezultati)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

/Съгл. Заповед № РД 02-81 /20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град/