Указания за планиране на държавен план-прием V и VIII и на допълнителния държавен план-прием в XI клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО 1- 36115/21.12.2020 г.                            

                                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Приложено Ви изпращам указания на заместник-министъра на образованието и науката, № 9105-431/18.12.2020 г., вх. № РУО 1-35970/21.12.2020 г., за дейностите за планиране на държавен план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионални гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии, в V клас – в профилираните гимназии с профил „математически“ или „природни науки“ и на допълнителния държавен план-прием в XI клас.

 

Желая успешна кампания в планирането и реализирането на държавен план-прием за предстоящата учебна 2021/2022 година.

         

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  

СОФИЯ-ГРАД